Topic Headlines
No Topic Description Syllabus
1    جلسه معارفه : معرفی درس و شیوه کار در طول ترم و همچنین ارزیابی توانمندی زبانی دانشجویان بعلاوه بحث پیرامون اهمیت یادگیری زبان اتگلیسی در دنیای امروز، خصوصا برای دانشجویان تاریخ ایران باستان که بخش زیادی از منابع ما به زبان های خارجی از جمله زبان انگلیسی است و ما در این زمینه با کمبود منابع برای شناخت تاریخ ایران باستان مواجه هستیم. ...
2    آموزش فنون ترجمه توسط دستیار من آقای نوروزی از گروه زبان انگلیسی متخصص در حوزه ترجمه ...
3    آموزش فنون ترجمه توسط دستیار من آقای نوروزی از گروه زبان انگلیسی متخصص در حوزه ترجمه ...
4    آموزش فنون ترجمه توسط دستیار من آقای نوروزی از گروه زبان انگلیسی متخصص در حوزه ترجمه ...
5    آشنایی بیشتر با فنون ترجمه: استفاده از دیکشنری های معتبر ...
6    ترجمه متن توسط دانشجویان و توضیحات اصلاحی و بحث و تبادل نظر بشتر پیرامون ترجمه های دانشجویان ...
7    ترجمه متن توسط دانشجویان و توضیحات اصلاحی و بحث و تبادل نظر بشتر پیرامون ترجمه های دانشجویان ...
8    ترجمه متن توسط دانشجویان و توضیحات اصلاحی و بحث و تبادل نظر بشتر پیرامون ترجمه های دانشجویان ...
9    ترجمه متن توسط دانشجویان و توضیحات اصلاحی و بحث و تبادل نظر بشتر پیرامون ترجمه های دانشجویان ...
10    ترجمه متن توسط دانشجویان و توضیحات اصلاحی و بحث و تبادل نظر بشتر پیرامون ترجمه های دانشجویان ...
11    ترجمه متن توسط دانشجویان و توضیحات اصلاحی و بحث و تبادل نظر بشتر پیرامون ترجمه های دانشجویان ...
12    ترجمه متن توسط دانشجویان و توضیحات اصلاحی و بحث و تبادل نظر بشتر پیرامون ترجمه های دانشجویان ...
13    ترجمه متن توسط دانشجویان و توضیحات اصلاحی و بحث و تبادل نظر بشتر پیرامون ترجمه های دانشجویان ...
14    ترجمه متن توسط دانشجویان و توضیحات اصلاحی و بحث و تبادل نظر بشتر پیرامون ترجمه های دانشجویان ...