Topic Headlines
No Topic Description Syllabus
1    معرفی منابع قدیم برای مطالعه هر یک از موضوعات مورد بحث مانند تمدن های قدیم ایران یا دروه ایلا، ماد، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان ...
2    نفش جغرافیا در تاریخ و بررسی موقعیت جغرافیایی ایران ...
3    نقش قبایل وخاندان های حکومتگر ایرانی در فراز و فرود و حکومت های ایرانی ...
4    تاریخ و تمدن ایران پیش از ورود آریا ها به ایران با تکیه بر تاریخ و تمدن ایلام و تاثیر فرهنگ و تمدن ایلامی بر فرهنگ آریاهای مهاجر ...
5    مهاجرت آریا ها به ایران : خاستگاه، زمان و مسیر های مهاجرت به ایران ...
6    اوضاع غرب ایران و سرزمین میانرودان در زمان استقرار آریا ها و تشکیل پادشاهی ماد ...
7    ستقرار پارسها در شرق زاگرس و تشکیل امپراطوری هخامنشی توسط کورش بزرگ ...
8    کوروش و موضوع ذوالقرنین در قرآن ...
9    پادشاهی داریوش و استقرار و استحکام نظام سیاسی و اداری در سراسر امپراطوری ...
10    سیاست خارجی هخامنشیان با تکیه بر روابط با یونانیان و یهودیان ...
11    هاجم اسکنر به ایران و گسترش فرهنگ یونانی در ایران ...
12    پادشاهی اشکانیان و موضوع نظام ملوک الطوایفی در ایران و چگونگی مقابله با تهاجم رومیان در این دوره ...
13    تشکیل پادشاهی ساسانیان و گسترش زرتشتیگری در ایران با تکیه بر رابطه دین و دولت در این دوره ...
14    برخورد ساسانیان با سایر ادیان و علل سقوط پادشاهی ساسانی بدست اعراب مسلمان ...