Topic Headlines
No Topic Description Syllabus
1    آشنایی با دانشجویان و صحبت در باره اهمیت زبان انگلیسی و تشویق دانشجویان به فرا گیری زبان انگلیسی ...
2    رجمه متن توسط دانشجویان و بحث و تبادل نظر بر روی ترجمه دانشجویان و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و توضیح در باره شیوه ترجمه درست در هر جلسه ...
3    ترجمه متن توسط دانشجویان و بحث و تبادل نظر بر روی ترجمه دانشجویان و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و توضیح در باره شیوه ترجمه درست در هر جلسه ...
4    ترجمه متن توسط دانشجویان و بحث و تبادل نظر بر روی ترجمه دانشجویان و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و توضیح در باره شیوه ترجمه درست در هر جلسه ...
5    تعطیلات نوروز ...
6    تعطیلی نوروز ...
7    رجمه متن توسط دانشجویان و بحث و تبادل نظر بر روی ترجمه دانشجویان و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و توضیح در باره شیوه ترجمه درست در هر جلسه ...
8    ترجمه متن توسط دانشجویان و بحث و تبادل نظر بر روی ترجمه دانشجویان و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و توضیح در باره شیوه ترجمه درست در هر جلسه ...
9    ترجمه متن توسط دانشجویان و بحث و تبادل نظر بر روی ترجمه دانشجویان و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و توضیح در باره شیوه ترجمه درست در هر جلسه ...
10    امتحان میان ترم ...
11    ترجمه متن توسط دانشجویان و بحث و تبادل نظر بر روی ترجمه دانشجویان و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و توضیح در باره شیوه ترجمه درست در هر جلسه ...
12    ترجمه متن توسط دانشجویان و بحث و تبادل نظر بر روی ترجمه دانشجویان و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و توضیح در باره شیوه ترجمه درست در هر جلسه ...
13    ترجمه متن توسط دانشجویان و بحث و تبادل نظر بر روی ترجمه دانشجویان و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و توضیح در باره شیوه ترجمه درست در هر جلسه ...
14    ترجمه متن توسط دانشجویان و بحث و تبادل نظر بر روی ترجمه دانشجویان و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و توضیح در باره شیوه ترجمه درست در هر جلسه ...
15    ترجمه متن توسط دانشجویان و بحث و تبادل نظر بر روی ترجمه دانشجویان و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و توضیح در باره شیوه ترجمه درست در هر جلسه ...
16    با توجه به اینکه دانشجویان در ترم گذشته در طی چند جلسه با فنون ترجمه آشنا شده اند در این جلسه جهت یاد آوری بصورت کلی در بازه فنون ترجمه صحبت خواهد شد ...
17    ترجمه متن توسط دانشجویان و بحث و تبادل نظر بر روی ترجمه دانشجویان و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و توضیح در باره شیوه ترجمه درست در هر جلسه ...
18     ...
19     ...
20    ترجمه متن توسط دانشجویان و بحث و تبادل نظر بر روی ترجمه دانشجویان و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و توضیح در باره شیوه ترجمه درست در هر جلسه ...
21     ...