Topic Headlines
No Topic Description Syllabus
1    آشنایی با دانشجویان و صحبت در باره اهمیت زبان انگلیسی و تشویق دانشجویان به فرا گیری زبان انگلیسی زبانی دانشجویان ...
2    آموزش فنون ترجمه توسط دستیار من آقای نوروزی از گروه زبان انگلیسی ...
3    آموزش فنون ترجمه توسط دستیار من آقای نوروزی از گروه زبان انگلیسی ...
4    آموزش فنون ترجمه توسط دستیار من آقای نوروزی از گروه زبان انگلیسی ...
5    ترجمه متن توسط دانشجویان و توضیحات اصلاحی ...
6    ترجمه متن توسط دانشجویان و توضیحات اصلاحی ...
7    ترجمه متن توسط دانشجویان و توضیحات اصلاحی ...
8    تعطیلات نوروز ...
9    ترجمه متن توسط دانشجویان و توضیحات اصلاحی ...
10    ترجمه متن توسط دانشجویان و توضیحات اصلاحی ...
11    ترجمه متن توسط دانشجویان و توضیحات اصلاحی ...
12    ترجمه متن توسط دانشجویان و توضیحات اصلاحی ...
13    امتحان میان ترم ...
14    ترجمه متن توسط دانشجویان و توضیحات اصلاحی با همراهی آقای نوروز برای توضیح بیشتر پیرامون ترجمه ...
15    ترجمه متن توسط دانشجویان و توضیحات اصلاحی با همراهی آقای نوروز برای توضیح بیشتر پیرامون ترجمه ...
16    ترجمه متن توسط دانشجویان و توضیحات اصلاحی ...
17    ترجمه متن توسط دانشجویان و توضیحات اصلاحی ...